Tilrettelagt opplæring

Skolen har skolen en egen avdeling for tilrettelagt opplæring for elever med spesielle behov.

Skolen tilbyr tilrettelagt opplæring innen Utdanningsprogram for studiespesialisering

Undervisningen blir tilrettelagt ut fra det valgte utdanningsprogrammet og elevens behov beskrevet i sakkyndig vurdering om rett til spesialundervisning og enkeltvedtaket. Alle elever med rett til spesialundervisning får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene blir utarbeidet av faglærere og kontaktlærer på bakgrunn av enkeltvedtaket, kartlegging av elevene, samtaler med elev og eventuelt foresatt og annen relevant informasjon.

Undervisningen er organisert for elever med tilretteleggingsbehov av varierende grad.

Vi vil forberede elevene til et selvstendig liv i arbeid og bosituasjon. Vi vil skape en best mulig skolehverdag for elevene. Ut i fra dette jobber vi for at elevene skal glede seg til å gå på skolen, og at elevene skal oppleve skolehverdagen som utfordrende, gøy og meningsfull. Trygghet, trivsel og mestring er en god forutsetning for læring.

Vi jobber etter målene i Kunnskapsløftet, hvor likeverd og solidaritet overfor dem som har andre forutsetninger enn flertallet, er sentralt. Vi tilpasser opplæringen til den enkelte elev, ikke bare for fag og stoff, men også alderstrinn og utviklingsnivå. Elevenes behov og forutsetninger er avgjørende for hvordan opplæringen blir organisert. Undervisningen kan foregå i klasse, stor og liten gruppe og 1:1.

”Opplæringen må gi rom for at alle elever kan lære ved å se praktiske konsekvenser av valg. Øvelser og praktisk arbeid må derfor ha en vektig og integrert plass i opplæringen”.
Læreplanverket, 2006

Elevene på vår avdeling har et variert skoletilbud:

  • Norsk og kommunikasjonstrening
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Samfunnsfag
  • Naturfag
  • Kroppsøving, friluftsliv og svømming
  • Arbeids- og ADL-trening (aktiv dagligdagstrening)
  • Musikk
  • Mat og helse
  • Produksjon og snekkerverksted

Vi vektlegger fysisk aktivitet og friluftsliv. I tillegg til de øvrige fagene har elevene tilbud om ridning i liten gruppe. Noen av elevene er så heldige å få arbeidstrening på Tveiter gård ved Semsvannet. Dette tilbudet er i samarbeid med NaKuHel-senteret. I det koselige Bryggerhuset baker elevene sveler og boller som de selger.

Så langt det er mulig, ordner vi med hospitering for elevene i bedrifter i lokalmiljøet.

Ved behov trekkes andre eksterne faginstanser/kompetansesentre inn i samarbeidet rundt den enkelte elev. Vi har godt samarbeid med de kommunale arbeidsentrene.

Vi deltar i skolens fellesaktiviteter, som orienteringsdag, skidag o.l.