Skriveprosjektet

Mål for prosjektet er å utarbeide felles kriterier for fagskriving i alle fag. Vi har utviklet en metode for skriveopplæring og systematisk tilbakemelding til elevene som vi har kalt Askermodellen.

Fokus på skriving

Med kunnskapssøkende elever som har et høyt poengsnitt når de tas inn, er det en utfordring å vedlikeholde og styrke elevresultatene. Derfor er det viktig for oss med et sterkt fokus på skriving som et verktøy for å lære og kommunisere kunnskap. Læreplanene krever systematisk opplæring i skriving som grunnleggende ferdighet, men fagene er ulike, og har ulik tradisjon og systemer for skriveopplæring.

På Asker vgs ble vi i 2011 opptatt av å finne likheter og ulikheter i undervisningen som ble gitt i skriving som grunnleggende ferdighet i flere fag. Hvordan kunne vi utvikle et felles system for å utvikle elevenes skrivekompetanse i alle fag? Vi begynte også å søke en felles plattform for å vurdere skriftlige arbeider i de ulike fagene for å kunne gi elevene likere vurderinger og framovermeldinger på tvers av fagene.

I prosjektet jobber vi systematisk med å vurdere elevers fagtekster i alle fag og på tvers av fag og vi jobber med å finne systemer for å drive systematisk skriveopplæring. Dette går også inn i skolens satsningsområder.

Prosjektmål

  • Utarbeide felles kriterier for fagskriving i alle fag
  • Utvikle en metode for skriveopplæring og systematisk tilbakemelding (framovermeldinger) til elevene - Askermodellen
  • På hvilken måte skal skriveprosjektet komme elevene til gode? Elevene skal få oppleve ulike måter å skrive for å lære på og ulike strategier for å skrive for å presentere kunnskap.

Prosjektgruppe

Siden 2011 har vi hatt en aktiv prosjektgruppe bestående av ca 15 lærere fra ulike fag. Vi møtes jevnlig for å arbeide med målsetningene for prosjektet. Gruppa har i skoleåret 2012/2013 hatt to heldagssamlinger utenfor skolen der vi har delt vår kompetanse med hverandre og hatt med ekstern ekspertise på skriving og lesing på samlingene våre. Prosjektet vårt er også tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for skriving og Kunnskap i skolen-prosjektet ved Universitetet i Oslo og møtes til nettverkssamlinger i regi av disse miljøene for å dele og bygge kunnskap med andre norske skoler som arbeidet med skriveprosjekter.

Kildebruk

Vi skal ha fokus på mestring av kildebruk og gjøre elevene klar over felles tverrfaglige kildekrav i samarbeid med biblioteket, og gjøre elevene klar over fagenes egenart og krav når det gjelder kilder.
Elevene skal også få tilbakemeldinger som de kjenner igjen på tvers av fagene og råd som kan hjelpe dem videre som fagskrivere i alle fag.

På Asker videregående skole har vi som mål å gjøre elevene bedre rustet til videre studier i inn og utland, og skriveprosjektet skal hjelpe elevene til å bli gode fagskrivere.