Skolens historie

Fra Asker realskole og gymnas til Asker videregående skole anno i dag.

1955
Asker realskole og gymnas etableres med engelsk-, realfag- og latinlinje i nye lokaler på Fusdal nær Asker sentrum. Byggekostnad: 3, 5 millioner kroner.

18. august 1955 er første skoledag for 360 elever og 25 lærere.

1956
1. russekull uteksamineres. Alle 22 elevene består og får ex. artium.

1960-årene
En forsøks- og utprøvingsperiode.

1964
Forsøk i en klasse. Oppbryting av klassen. Kombinasjon av forsøksfagene norsk, historie og geografi over ett bestemt emne. Vektlegging av gruppearbeid i hel- og halvklasser. Forsøk med geografi med endret struktur. Geografirommet (i vestibylen) etableres og geografilærere fra hele landet besøker dette spesialrommet. Erfaringene fra forsøkene vektlegges i nye læreplaner. Skolen får eget bibliotek.

1966
Asker gymnas overdras fra Asker kommune til Akershus fylke. Latinlinjen nedlegges.

1968-69
Forsøk med 5-dagers skoleuke. Videreføres fra 1969-70.

1969
Voksenopplæringen etableres ved skolen.

1970
Forsøk med et 9- timers undervisningsopplegg i prevensjonslære.

1970-årene
Stor utenlandsaktivitet, utvekslinger med de andre nordiske land i regi av Foreningen Norden. Sonnenbergreiser til Harz i Tyskland

1971
Samfunnsfag- og naturfaglinje opprettes.

1974
Ny Lov om videregående opplæring. Store kombinerte skoler med ulike studieretninger skulle bli mønsteret. Asker gymnas struktur forble "gymnaset i bygda".

1975
Ny gymnastikksal tas i bruk.

1976
Asker gymnas blir Asker videregående skole.

1979
Elevene får anledning til å velge linjefag i stedet for linjer og kombinerer skoledagen med felles obligatoriske fag, linje- og valgfag.

1981
Forsøk med at idrettsinteresserte elever kan velge inntil 12 timer kroppsøving pr uke.

1984-85
Dagens naturfagbygg tas i bruk. Ny elvekantine etableres (dagens fysikklab).

1986
Forsøk med 4-gruppe for elever med spesielle behov for tilrettelegging etableres.

1988
Ulovlig 4-ukers streik blant lærerne som protesterer mot myndighetenes manglende vilje til å satse på lærerstanden i Norge. Eneste skolen i Akershus som aksjonerer så tydelig og unisont.

1992
Samarbeid og utveksling med Dorothea Erxleben gymnas i Quedlinburg starter. Varer frem til 2000.

1993
Ny generell del av læreplanverket. Forberedelser til innføring av Reform 94. Skolen markerer at mer enn 50 år er gått siden den ble opprettet (vedtatt i 1942). Utgivelse av "Den lange veien fram" ført i pennen av lektor Sigurd Nielsen (er å få kjøpt ved henvendelse skolen).

1994
Innføring av Reform 94, særlig innholdet i reformen blir et satsningsområde for skolen. Utvekslingsprosjekt med fransk gymnas, Institut du Sacré Coeur. Varer frem til 2000. Planarbeidet for utbygging og modernisering av skolen og et utvidet opplæringstilbud starter.

1998
Planarbeidet for utbygging og modernisering av skolen og et utvidet opplæringstilbud starter.

1998-2000
Prosjekt Seniorpolitikk og Åpent bibliotek .

1999
Politisk vedtak om at skolen skal bygges ut og moderniseres, bl.a. for å kunne ta i mot flere elever. Nytt ventilasjonsanlegg. KOA-prosjektet - Kvalitet i opplæringen for askereleven. Skolens prosjekt i departementets store satsing på Differensiering og tilrettelegging for elever. Primært et samarbeid med Risenga ungdomsskole, men andre ungdomsskoler trekkes inn i studier av læreplaner, bruk av metoder og læremidler og vurdering. Avsluttes i 2002 med rapporten "Rom for alle - blikk for den enkelte", utgitt i 2003.

1999-2001
Prosjekt " Norsk som andrespråk for minoritetselever".

2000
Bygge- og ombyggingsarbeider starter.

2001-2002
Prosjekt Alternativ arbeidstidsordning for lærere i grunnkurs.

2002
Skolen vinner Aftenpostens revypris i konkurranse med andre videregående skoler i Oslo og Akershus. Byggearbeidene er ferdige. Skolen har fått ny elevkantine, nytt auditorium og fysikklaboratorium, nye klasse- og grupperom, nye møterom og trådløst nettverk som dekker hele bygningsmassen. Oppstart studieretning for idrettsfag med en grunnkursklasse. Forsøk med bærbare PC’ er for grunnkurselever og samtlige lærere. Læringsplattformen It’ s learning tas i bruk.

2003
Satsingen på den digitale læringsverden fortsetter. Skolen har ca. 350 PC’ er til ndervisningsmessige formål.

2004
Skolen tildeles bonusmidler fra Akershus fylkeskommune for systematisk og godt dokumenterbart arbeid. Elevtallet utvides fra 480 til 565. Prosjekt Studietid i grunnkurs og Fagdag i VK1 og VK2.
Midlertidig idrettshall monteres. Skolen inngår et systematisk samarbeid med Aschehoug forlag.

2005
Skolen jubilerer for de første 50 år - 1955-2005. Elevtallet utvides fra 565 til 634.
Ny organisering fra 2004-05 i grunnkurs (studietid). Fagdag VK1 og VK2 videreføres etter en omfattende lokal evaluering. Skolen tildeles bonusmidler fra Akershus fylkeskommune for andre gang (se 2004). Ca. 650 PC´er er i bruk; 150 stasjonære og ca. 500 bærbare, inkl. noen elevers private. Skolens grunnkurselever tilbys kjøp av nye bærbare PC´er med økonomisk tilskudd fra skolen.
Skolens samarbeid med Asker Fotball herrer starter; tilrettelegging for skole og treningsøkter i skoletiden for 10 elever som har kommet inn på dette nye organiserte tilbudet.
Miniprosjektet "Elevmappe" sammen med Risenga ungdomsskole. Målet er å utvikle en mappe med aktuell informasjon eleven har med seg ved overgangen fra ungdomsskolen. En arbeidsgruppe med representanter fra begge skolene er nedsatt og arbeider med prosjektet.

2006
Den nye reformen, Kunnskapsløftet, innføres. Nye læreplaner tas i bruk på Vg1. Allmennfag heter nå Studiespesialiserende utdanningsprogram, mens Idrettsfag heter det samme som før.
Rektor Knut Jore slutter til sommeren og ny rektor, Wenche E. Hanevik, tiltrer 1. oktober.

2007-2009
Kunnskapsløftet videreføres og våren 2009 går de første elevene med vitnemål fra Kunnskapsløftet ut av Asker vgs. Skolen tilbyr fordypning i programområdene realfag, språkfag og samfunnsfag- og økonomi. Flere nye programfag tilbys. Skolens satsingsområder i handlingsplanen er vurdering og læringsmiljø. Det innføres en utlånsordning med gratis læremidler for elever på Vg2. Elevene får i tillegg utstyrsstipend. Samarbeidsavtale med Asker-bedriften Nycomed inngås. Bedriften ønsker at elevene skal få innsikt i realfagsbaserte yrker, og i tillegg få oppleve en praktisk anvendelse av disse fagene. 
Det innføres ordning med gratis bærbare pc’er for elever på de videregående skolene i Akershus fylke i 2008. Lærerne får nye lærerpc’er. Skolen får nytt trådløst nettverk og ny server som sikrer stabile forhold.

2009-2010
Språkpris      
Asker videregående skole tildeles Språkprisen fra Fremmedspråksenteret for sitt arbeid med å styrke fremmedspråkopplæringen i videregående skole. Prisen var på kr. 100.00. Pengene ble brukt til å opprettholde tilbud om fordypning i fremmedspråk i både spansk, fransk og tysk. «Internasjonal engelsk for realister» opprettes som et programfag for å stimulere elever som velger realfag til å velge fremmedspråk.

2009-  
Forsering av fag
Asker videregående skole tilbyr elever på 10. trinn i ungdomsskolen å ta fag på videregående skoles  nivå. Første året fikk 9 elever tilbud om å ta engelsk og Matematikk 1 T på Asker videregående skole. Ordningen viste seg å bli svært populær og elever i ungdomsskolen har hvert år siden 2009 forsert fag ved Asker vgs. skoleåret 16-17 er det 23 uelever som forserer mate Ordningen er et samarbeid med Asker kommune, som har finansiert en gruppe hvert år. Noen av elevene som har forsert fag mens de var elever i grunnskolen, fortsetter med å forsere fag på videregående skole. Noen elever har også tatt fag på Universitetet i Oslo mens de var elever på Asker vgs.

2010-  
CAF-skole
Asker videregående skole blir med i vurderingsprogrammet «Common Assesment Framework» (CAF). En vurderingsgruppe bestående av rektor og en fra ledelsen, samt fire lærere eller andre ansatte foretar en årlig evaluering av mange sider av skolens virksomhet etter et oppsatt system. Vurderingsgruppen gjør sin selvstendige vurdering som så legges fram for ledelsen som får til oppgave å prioritere satsingsområder og forbedringstiltak for  skolen kommende år. Asker videregående skole har gjennomført CAF-evalueringer skoleårene 2010-11, 11-12, 12-13, 13-14 og 15-16.

2010-
Leksehjelp

Leksehjelp starter i biblioteket. Faglærere er tilstede to ettermiddager i uken og hjelper elevene i forskjellige fag. Skolen engasjerer eldre elever som studieassistenter. Fra 2011 blir navnet endret til Studiekafé, og det serveres suppe i forkant av arbeidsøkta i biblioteket.  

To ganger i året arrangerer skolen «Mattemaraton». Et tilbud for elever som ønsker å friske opp matematikkunnskapene før heldagsprøveperioden. Lærere stiller opp på dugnad og tilbyr kurs i ulike matematiske emner. Opptil 200 elever deltok på mattemaraton-kveldene.

2011-  
Universitetsskole
Asker videregående skole blir etter søknad valgt ut til å være Universitetsskole. Prosjektperioden er i første omgang tre år. Asker vgs samarbeider med Universitet i Oslo om praksisstudenter og er forsøksarena for masterstudenter. Skolen samarbeider også med kjemisk institutt og skolens elever får besøke UiO. Fra 2015 får skolen fornyet sin samarbeidsavtale med Universitet i Oslo for 3 nye år. Flere av skolens lærere og elever deltar i Relekvant, som er et prosjekt om utvikling av undervisning i kvantefysikk. Flere  fagområder kommer på banen og samarbeidet med Universitetet i Oslo utvides. 

2011-2012
"Mer tid til det som gjelder»
Er tittelen på Akershus fylkeskommunes satsing på pedagogisk ledelse i skolen. Ved Asker vgs ble ledelsen omorganisert med fokus på pedagogisk ledelse og tettere personaloppfølging. Vi gjennomfører skolevandring og oppfølging av undervisningsvurderingen. Skolen har tidligere fått en administrativ leder i 100% og får nå avdelingsledere med personalansvar og med 70% lederressurs. Skoleårene 2013-14 og  2014-15 gjennomførte AFK et omfattende opplæringsprogram for alle sine skoleledere.

2015-16
Lærerspesialist og veiledningsspesialist
Asker videregående skole får tildelt en lærerspesialist og en veiledningsspesialist.

2015-17
Vurdering for profesjonsutvikling i skolen
Asker vgs blir tatt ut til å delta i et nasjonalt prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet for å fremme profesjonsutvikling i skolen. Ved Asker vgs velger vi å legge opp til et system der lærerkollegaer med veilederutdanning får et spesielt ansvar for å sette i gang og følge opp kollegaveiledning for alle lærere.

2015-16
Makkergrupper
Asker videregående innfører makkergrupper for alle elever på alle trinn. Makkergruppene går ut på at elevene i en klasse blir plassert sammen 4 og 4 av læreren. Gruppene bytter hver fjerde uke. Makkerne skal arbeide sammen og følge hverandre med hensyn på  fravær etc. Hensikten er at elevene skal bli bedre kjent og trygge på hverandre. Ordningen med makkergrupper får god omtale fra elever og videreføres neste skoleår.

2015-2016
Skolebruksplan
Akershus fylkeskommune setter i gang et stort arbeid med skolestrukturen i fylket fram mot 2020. For Asker videregående skoles del utredes samlokalisering og eventuell sammenslåing med Bleiker videregående skole. Innstillingen skal foreligge høsten 2016.

Revy. Askerrevyen "Stemmer" vinner Budstikkas revypris 2016.

2016-17
Erasmus +
Asker videregående skole har fått midler, 62.500 euro, fra EU-programmet Erasmus + til et strategisk samarbeid med Colegio Immaculada, Alicante, Spania.
Skolene har også tidligere samarbeidet om elevutveksling. Tittel på Erasmus+-prosjektet er: «The understanding of how physical and psycological health can contribute to a better society» og har fokus på hvordan vi kan bruke klasserommet til å løse utfordringer i samfunnet. Prosjektet går over 3 år og innbefatter både lærer og elevutveksling.

2016-17
Ansattmobilitet
Skolen har fått tildelt 11 ansattmobiliteter, som skal brukes til lærere som reiser på kurs eller studieopphold i utlandet.

2016
1. oktober slutter Wenche Engen Hanevik som rektor på Asker vgs og Cathrine Kittilsen Zandjani overtar som rektor.