Rett til trygt skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.

Spørreundersøkelse til foreldre til elever i videregående skole om skolens arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø

Kapittel 9 A i opplæringsloven handler om elevenes skolemiljø, og en ny utgave av dette kapittelet i loven trådte i kraft 1. august 2017. Endringene i opplæringsloven skal bidra til å styrke rettighetene til elever som blir mobbet eller av andre årsaker ikke har det trygt og godt på skolen, og lovfeste tydeligere krav til hva skolene skal gjøre i slike situasjoner. For mer informasjon om regelverket, se for eksempel https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/.

Utdanningsdirektoratet har gitt Deloitte i oppdrag å evaluere måloppnåelse og konsekvenser av de endringene som er gjort i regelverket om elevenes skolemiljø. Som en del av evalueringen ønsker vi blant annet å undersøke om foreldre er kjent med elevenes og foreldrenes rettigheter, og skolens plikter, når det gjelder elevenes skolemiljø. I tillegg ønsker vi å kartlegge eventuelle erfaringer foreldre har med det nye regelverket så langt.

Vi setter derfor stor pris på om du som forelder vil ta deg tid til å svare på en kort elektronisk spørreundersøkelse. Undersøkelsen sendes til foreldre til elever i videregående skoler i fem utvalgte fylker.

Det vil ta ca. 5 minutter å svare på undersøkelsen, og vi ber deg om å svare basert på dine erfaringer med den eller de videregående skolen(e) der ditt barn/dine barn går. Undersøkelsen er kun rettet mot foreldre til elever i videregående skole som ikke har fylt 18 år. Dersom ditt barn har fylt 18 år, kan du derfor se bort fra denne henvendelsen.

Dersom du har flere barn under 18 år i videregående skole, er det fint om du svarer på undersøkelsen flere ganger, slik at det blir ett svar per barn. Dette er viktig fordi erfaringene kan variere ut fra hvilket barn du har i tankene når du besvarer undersøkelsen.

Du kommer inn på undersøkelsen ved å klikke på denne lenken: https://response.questback.com/deloitte/l2ivznysjm

Alle som svarer vil være anonyme og svarene går til Deloitte, ikke til skolen. Dersom du har spørsmål knyttet til spørreundersøkelsen kan du kontakte Deloittes evalueringsteam på følgende e-postadresse: evaluering@deloitte.no.

På forhånd takk for at du tar deg tid til å svare, og slik bidrar med verdifull informasjon til evalueringen!

Informasjon fra Asker videregående skole:

Vi ved Asker videregående skole benytter samtidig anledningen til å sende foresatte vår handlingsplan for et godt og trygt skolemiljø, utarbeidet av skolemiljøutvalget ved Asker vgs og informert om på foreldremøter i høst. Vi sender også Udirs informasjonsskriv om lovendringen i Opplæringslovens §9A som omhandler elevenes læringsmiljø. Vi minner også om at dersom man som foresatt har spørsmål knyttet til elevenes læringsmiljø eller er bekymret for en elev, ber vi om at man tar kontakt med skolen.

Skolens ansvar

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen. Skolens ansatte har plikt til å gripe inn mot krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, vold og rasisme. Hvis en voksen på skolen vet om, eller tror, at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid:

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen igjen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt.

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge opp saken videre.

Asker vgs sin handlingsplan for et godt og trygt skolemiljø

Meld fra til skolen

Hvis en elev eller foresatte ikke opplever skolemiljøet som trygt og godt, ta kontakt med skolen så fort som mulig.

Man kan varsle skolen muntlig eller per telefon. Forklar hva saken gjelder, og be om at skolen gjør noe for at eleven skal få det bedre. Snakk gjerne med kontaktlærer først, eller ta kontakt med rektor.

Melde saken til Fylkesmannen

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan du melde saken til Fylkesmannen der du bor.

  • Først må du ha tatt opp saken med rektor på skolen
  • Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor
  • Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på

En eventuell klage bør være skriftlig begrunnet, og konkretisere hva dere er misfornøyde med når det gjelder skolens behandling av saken.

Hvis fylkesmannen kommer til at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten sin, kan fylkesmannen bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et godt og trygt skolemiljø.

Informasjon om mobbing og rettigheter

På www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis en elev opplever mobbing.