Regler for fravær

Du har frammøteplikt til undervisningen.

NY informasjon om fraværsgrensen grunnet koronaviruset (4.3.2020):
Hvis en elev må være borte av helsegrunner, skal eleven sende egenmelding til kontaktlærer. Elever over 18 kan sende melding selv, mens foresatte skal sende melding for de som er under 18.

Se pressemelding fra Kunnskapsdepartementet her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fravarsgrensen-endres-som-folger-av-koronaviruset/id2692354/

 

Utdanningsdirektoratet innførte et nytt fraværsreglement fra 1.8.2016. Reglementet sier bl.a. at det er en grense på 10 prosent fravær.

På Asker videregående skole gjennomfører vi følgende praktisering av fraværsreglementet:

1. Du har frammøteplikt og skal delta aktivt i undervisningen.

2. Faglærer registrerer fravær i løpet av hver undervisningsøkt i VIS. Kommer du etter
    registrering blir dette ført som for sent.

3. Det regnes som timefravær dersom du kommer mer enn 15 minutter for sent.

4. Du har plikt til å følge med på eget fravær og kontrollere dette via itslearning.

5. Kontaktlærer kontrollerer fravær med eleven hver uke.

6. Du skal uansett årsak selv melde fra til kontaktlærer og aktuelle faglærere (via
    itslearning) dersom du er borte fra eller forlater undervisningen. Du får
    ordensanmerkning for umeldt fravær (føres av kontaktlærer). Umeldt fravær kan føre til
    nedsatt ordenskarakter.

7. Kontaktlærer skal ha ny melding dersom fraværet varer mer enn tre dager (itslearning).

8. Dersom fraværet kan unntas 10 %-regelen, leverer du dokumentasjon til kontaktlæreren
    når du kommer tilbake på skolen. Udokumentert fravær på mer enn 10 % i et fag, fører
    til at du ikke får karakter i faget. Din kontaktlærer vil registrere fraværet i VIS dersom
    dokumentasjonen blir godkjent.

9. Foresatte blir kontaktet og du skal ha en samtale med kontaktlærer om du i løpet av en
    måned har mer fravær enn tre dager eller 10 timer.

10. Stort fagfravær, uansett grunn, kan føre til at det ikke er grunnlag for vurdering.


Fraværsgrensen og trafikkopplæring
Det er blant annet gjort endringer i fraværsreglene, der det er vedtatt at deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B skal unntas fra fraværsgrensen (se lovdata.no: forskrift til opplæringsloven § 3-3 mv).
Endringene trådte i kraft 1. august 2019. 

 Jeff Sheldon/unsplash.com/CC0
Jeff Sheldon/unsplash.com/CC0