Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget skal gi råd til skolen i saker som angår det fysiske eller psykososiale skolemiljøet.

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater.

Det er eleven selv som vet, og som bør si i fra om forhold ved skolemiljøet som bør bedres. Gjennom skolemiljøutvalget har elever og foresatte et organ der klager basert på skolemiljøet kan behandles. Opprettelsen av skolemiljøutvalg strekker seg tilbake til 1. april 2003, ved innførelse av lovparagraf 9a i opplæringsloven: "Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring".

Skolemiljøutvalget ved Asker vgs består av representanter fra elevrådet, rektor, assisterende rektor og miljøarbeider. Utvalget avholder 4-6 møter pr skoleår.

Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.

Veileder skolemiljøutvalg

Opplæring representanter skolemiljøutvalg