Klimalære i Geofag 2

Menneskeskapte klimaendringer er vår tids viktigste utfordring og den realfaglige kunnskapen som ligger til grunn i dag rundt dette temaet blir gjennomgått i geofag 2.

Geofag 2 er det eneste faget i dag som gir en forholdsvis grundig innføring i klimalære. 

Et av kompetansemålene er at elevene skal beskrive hovedtrekk ved klimautviklingen fra siste istid til i dag og drøfte teorier om naturlige og menneskeskapte klimaendringer

Skal man beskrive hovedtrekk i klimautviklingen fra siste istid som ble avsluttet for ca. 10 000 år siden til i dag; må elevene også bli introdusert for de metoder som brukes for å kunne si noe om hvordan klimaet var tusener av år før mennesket startet med metrologiske målinger.

Da kommer studier av iskjerner inn i bildet.

I dag bores det iskjerner på flere isbreer i verden. Jo dypere ned i en bre man kan bore, dess eldre is kan studeres. Derfor er de største isbreene i verden mest interessante og bore i (som innlandsisen på Antarktis eller på Grønland i Arktis). Her kan opptil 800 000 års klimahistorie avleses.

I denne aktiviteten fikk elevene bryne seg på fiktive, selvlagde iskjerner produsert på skolen av lærer Bent Alkan med innlagte spor der hvert av dem kunne studeres og tolkes for deretter å kunne si noe om klimaforholdene sporet kunne være et tegn på.

Elevene synes dette var en ny og interessant måte å lære om klimaendringer på.