Ekskursjon til Lierdalen

For kommende geologer er det mye interessant å finne i vårt nærmiljø.

Kompetansemålet sier at elevene skal "observere, beskrive og navngi landskapsformer dannet av isbreer og vurdere hvilke prosesser som kan føre til disse formene".

For å dekke deler av dette kompetansemålet har vi altså dratt til Lierdalen som er en iserodert U-dal dannet av isbreer i Kvartærperioden. Her finner mange landskapsformer ved siden av at den er en U-dal. Eksempler er såkalte glasifluviale avsetninger som breelvdeltaer, morener og marin leire som gir grunnlag for såkalte ravinelandskap. Området ligger under marin grense og det er relativt lett å se sammenhengen mellom dette og gode jordbruksdistrikter.

Elevene observerte ved å bruke sansene sine for deretter komme med en tolkning og konklusjon på hva landformene er og hvordan de har blitt til. Til dette brukte geofagelevene teorien fra klasserommet og feltbøker der de noterte ned observasjoner. Det ble en interessant dag ute i felten!