Strategier og planer

Skolens handlingsplan

Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil skape en kultur for læring der alle har et ansvar for at elevene har en faglig progresjon. Vi ønsker tydelig ansvar hos lærere når det gjelder vurdering og tilpasset opplæring og et tydelig ansvar hos elevene til å ta aktivt del i egen opplæring. Vi har derfor valgt å satse på tiltak som gjør at ansvaret tydeliggjøres.

Gjennom et systematisk arbeid med relasjoner, kultur og ansvar vil vi arbeide for å nå skolens hovedmål:

Å øke antall elever som fullfører og består opplæringen
Å sikre faglig progresjon og positiv relativ karakterutvikling

Kontaktperson

Cathrine Kittilsen Zandjani

Rektor

E-post Cathrine.Kittilsen.Zandjani@asker.vgs.no

Tlf: 66907244